Albisteak

 

Udalaren osoko bilkurak, 2018ko abenduaren 27ko ohiko batzarrean, Kale Salmentari Buruzko Ordenantzaren aldaketa, behin-behinean onartu zuen.

Horren gaineko espedientea jendaurrean azalduko da, ondoko artikuluotan agindutakoaren arabera: 1) Tokiko Ogasunei buruzko, abenduaren 16ko 9/2005, Foru Arauaren 16.1 artikulua; eta 2) Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 49. artikulua. Espedienteak iragarki-oholean jarriko dira hogeita hamar eguneko epean, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunetik hasita. Adierazitako epe horretan, interesdunek espedienteak aztertu eta egoki iritziko dieten erreklamazioak aurkeztu ahal izango dituzte.

Aipatutako epean erreklamaziorik egiten ez bada, ordura arte behin-behinekoa izandako erabakia behin betikotzat hartuko da, eta horretarako ez da beharre

BAO